ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2001 (อาคารศูนย์ปฎิบัติการกองบิน) ที่ บน.56 >>Download เมื่อ ๒๖ ต.ค.๖๑
.ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3004 (อาคารฟิตเนส) ที่ บน.๕๖ >>Download เมื่อ ๒๔ ต.ค.๖๑
.ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2083(โรงนอนเตรียมพร้อม) ที่ บน.56 >>Download เมื่อ ๒๔ ต.ค.๖๑
.ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2034 ( บก.ฝูง.561) ที่ บน.56 >>Download เมื่อ ๒๔ ต.ค.๖๑
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2003 (อาคาร ผสอ.ฯ) ที่ บน.56 >>Download เมื่อ ๑๙ ต.ค.๖๑
.ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงถนนตรวจการณ์ จงอาง2 - จงอาง5 ที่ บน.56 >>Download เมื่อ ๑๗ ต.ค.๖๑
.ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล็อค ช่องทางจงอาง ๑ - จงอาง ๒ ที่ บน.๕๖>>Download เมื่อ ๑๗ ต.ค.๖๑
..    ประกาศราคากลางงานปรับปรุงสายไฟฟ้า ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๕๖>>Download เมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๑
.........ประกาศราคากลางงานปรับปรุงโครงหลังคาและกระเบื้องอาคาร ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๕๖ >>Download เมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๑
.........ประกาศราคากลางงานปรับปรุงรั้วโครงเหล็กอาคารญาติเยี่ยม ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๕๖>>Download เมื่อ ๑๕ ม.ค.๖๑
. .......ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคาร ฝพท.ศนน.กกล.ทอ.ฉก9 วิธีเฉพาะเจาะจง >>Download เมื่อ ๑๒ ธ.ค.๖๐
........ ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคาร บก.พัน.อย.กกล.ทอ.ฉก.9 วิธีคัดเลือก >>Download เมื่อ ๑๒ ธ.ค.๖๐
. .......ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารบก.กกล.ฉก.9, อาคารอเนกประสงค์และบ้านพักอาศัย >> Download เมื่อ ๑๒ ธ.ค.๖๐
........ ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย บน.๕๖ วิธีคัดเลือก >> Download เมื่อ ๒๘ พ.ย.๖๐
. .......ประกาศราคากลางงานจ้างสร้างตึกแถวมาตรฐาน ๑๐ ครอบครัว ที่ บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๒๒ พ.ย.๖๐
........ ประกาศราคากลางงานจ้างสร้างโรงนอนทหาร ร้อย.ทสห.บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๒๐ พ.ย.๖๐
. .......ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๐๙ และ ๒๐๔๓ ที่ บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๒๐ พ.ย.๖๐
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๓๑ (ตึกแถวมาตรฐาน ๑๐ ครอบครัว) ที่ บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๑๕ ส.ค.๖๐
. .......ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๒๓ (ตึกแถวมาตรฐาน ๑๐ ครอบครัว) ที่ บน.๕๖ >>Download เมื่อ ๑๕ ส.ค.๖๐
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๑๔ (ตึกแถวมาตรฐาน ๑๐ ครอบครัว) ที่ บน.๕๖ >>Download เมื่อ ๑๕ ส.ค.๖๐
. .......ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๐๐ (ตึกแถวมาตรฐาน ๑๐ ครอบครัว) ที่ บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๑๕ ส.ค.๖๐
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๙๙ (ตึกแถวมาตรฐาน ๑๐ ครอบครัว) ที่ บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๑๕ ส.ค.๖๐
. .......ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๒๑ ศปก.บน.๕๖ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก >> Download เมื่อ ๓ มี.ค.๖๐
........ ประกาศราคากลางงานจ้างสร้างอาคารคลังพัสดุ ที่ กกล.ทอ.ฉก.๙ จว.ปัตตานี>> Download เมื่อ ๒๖ ธ.ค.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๑๓ ตึกแถวมาตรฐานกห ๑๐ ครอบครัวที่ บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๙ ธ.ค.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๐๑ ตึกแถวมาตรฐานกห ๑๐ ครอบครัว ที่บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๙ ธ.ค.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานสร้างตึกแถวมาตรฐาน ๑๐ ครอบครัวที่ บน.๕๖>> Download เมื่อ ๙ ธ.ค.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๗๒ อาคารเรือนจำ พร้อมรั้วคอนกรีตบล็อกที่บน.๕๖>> Download เมื่อ ๙ ธ.ค.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๐๑ (อาคารกองบังคับการพัน.อย.)ที่ บน ๕๖ >> Download เมื่อ ๒ ธ.ค.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานซื้อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๑๒ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ระบบ >> Download เมื่อ ๑ ธ.ค.๕๙
........ ซ่อมแซมอาคารหมายเลข๑๐๖๒ ๑๐๖๓ ๑๐๖๔ ๑๐๖๕ อาคารหลังคาคลุมจอด ฝูงบิน.๕๖๑ บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๓ พ.ย.๕๙
........ ปรับปรุงถนนบ้านพัก น.สัญญาบัตร ที่บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๓ พ.ย.๕๙
........ ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๕๕ อาคารที่พักผู้โดยสาร บ.เมล์ที่ บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๓ พ.ย.๕๙
........ ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๕๔ อาคารศูนย์บริการการบินที่ บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๓ พ.ย.๕๙
........ สร้างโรงจอดรถ ร้อย.ทสห.บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๓ พ.ย.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงลานจอดรถ อาคารบก.บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๒ พ.ย.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงลานอาคาร ฟิตเนส บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๒ พ.ย.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงลานอาคาร มว.ดับเพลิงและกู้ภัย ผชย.บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๒ พ.ย.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงลานอาคาร ผนบ.บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๒ พ.ย.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงถนนภายใน บน.๕๖ เขตสำนักงานส่วนที่ ๑ >> Download เมื่อ ๒ พ.ย.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๙๔-๑๑๙๗ บ้านเดี่ยวตึก๒ชั้น ระดับ๗-๘ที่ บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๒ พ.ย.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๖๕ อาคารอเนกประสงค์ที่ บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๒ พ.ย.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๓๓ ที่พักอาศัยข้าราชการที่ บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๒ พ.ย.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๓๒ ที่พักอาศัยข้าราชการที่ บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๒ พ.ย.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๒๗ ที่พักอาศัยข้าราชการที่ บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๒ พ.ย.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๒๒ ที่พักอาศัยข้าราชการที่ บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๒ พ.ย.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๒๑ ที่พักอาศัยข้าราชการที่ บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๒ พ.ย.๕๙