.. ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๓๑ (ตึกแถวมาตรฐาน ๑๐ ครอบครัว) ที่ บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๑๕ ส.ค.๖๐
...ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๒๓ (ตึกแถวมาตรฐาน ๑๐ ครอบครัว) ที่ บน.๕๖ >>Download เมื่อ ๑๕ ส.ค.๖๐
...ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๑๔ (ตึกแถวมาตรฐาน ๑๐ ครอบครัว) ที่ บน.๕๖ >>Download เมื่อ ๑๕ ส.ค.๖๐
...ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๐๐ (ตึกแถวมาตรฐาน ๑๐ ครอบครัว) ที่ บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๑๕ ส.ค.๖๐
.. ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๙๙ (ตึกแถวมาตรฐาน ๑๐ ครอบครัว) ที่ บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๑๕ ส.ค.๖๐
. .......ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๒๑ ศปก.บน.๕๖ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก >> Download เมื่อ ๓ มี.ค.๖๐
........ ประกาศราคากลางงานจ้างสร้างอาคารคลังพัสดุ ที่ กกล.ทอ.ฉก.๙ จว.ปัตตานี>> Download เมื่อ ๒๖ ธ.ค.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๑๓ ตึกแถวมาตรฐานกห ๑๐ ครอบครัวที่ บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๙ ธ.ค.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๐๑ ตึกแถวมาตรฐานกห ๑๐ ครอบครัว ที่บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๙ ธ.ค.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานสร้างตึกแถวมาตรฐาน ๑๐ ครอบครัวที่ บน.๕๖>> Download เมื่อ ๙ ธ.ค.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๗๒ อาคารเรือนจำ พร้อมรั้วคอนกรีตบล็อกที่บน.๕๖>> Download เมื่อ ๙ ธ.ค.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๐๑ (อาคารกองบังคับการพัน.อย.)ที่ บน ๕๖ >> Download เมื่อ ๒ ธ.ค.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานซื้อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๑๒ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ระบบ >> Download เมื่อ ๑ ธ.ค.๕๙
........ ซ่อมแซมอาคารหมายเลข๑๐๖๒ ๑๐๖๓ ๑๐๖๔ ๑๐๖๕ อาคารหลังคาคลุมจอด ฝูงบิน.๕๖๑ บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๓ พ.ย.๕๙
........ ปรับปรุงถนนบ้านพัก น.สัญญาบัตร ที่บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๓ พ.ย.๕๙
........ ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๕๕ อาคารที่พักผู้โดยสาร บ.เมล์ที่ บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๓ พ.ย.๕๙
........ ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๕๔ อาคารศูนย์บริการการบินที่ บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๓ พ.ย.๕๙
........ สร้างโรงจอดรถ ร้อย.ทสห.บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๓ พ.ย.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงลานจอดรถ อาคารบก.บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๒ พ.ย.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงลานอาคาร ฟิตเนส บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๒ พ.ย.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงลานอาคาร มว.ดับเพลิงและกู้ภัย ผชย.บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๒ พ.ย.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงลานอาคาร ผนบ.บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๒ พ.ย.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงถนนภายใน บน.๕๖ เขตสำนักงานส่วนที่ ๑ >> Download เมื่อ ๒ พ.ย.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๙๔-๑๑๙๗ บ้านเดี่ยวตึก๒ชั้น ระดับ๗-๘ที่ บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๒ พ.ย.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๖๕ อาคารอเนกประสงค์ที่ บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๒ พ.ย.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๓๓ ที่พักอาศัยข้าราชการที่ บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๒ พ.ย.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๓๒ ที่พักอาศัยข้าราชการที่ บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๒ พ.ย.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๒๗ ที่พักอาศัยข้าราชการที่ บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๒ พ.ย.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๒๒ ที่พักอาศัยข้าราชการที่ บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๒ พ.ย.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๒๑ ที่พักอาศัยข้าราชการที่ บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๒ พ.ย.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๑๖ ที่พักอาศัยข้าราชการที่ บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๒ พ.ย.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๑๕ ที่พักอาศัยข้าราชการที่ บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๒ พ.ย.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๑๐ ที่พักอาศัยข้าราชการที่ บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๒ พ.ย.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๒๓ อาคารถังสูงจ่ายน้ำประปา ผชย.ที่ บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๒ พ.ย.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารโรงประกอบเลี้ยง ที่ กกล.ทอ.ฉก.๙ จว.ปัตตานี >> Download เมื่อ ๒๗ ต.ค.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงบ่อดักไขมันและฝารางระบายน้ำ ร้านค้าสวัสดิการ บน.๕๖>> Download เมื่อ ๒๑ ต.ค.๕๙
........ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงบ่อดักไขมันบ้านพักข้าราชการ บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๒๐ ต.ค.๕๙
........ ประกาศราคากลางเรื่อง งานปรับปรุงบ่อเก็บน้ำดิบ ที่ บน.๕๖ >> Download เมื่อ ๘ ส.ค.๕๙
........ ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๐๕ (ห้องคลังยาและห้องจ่ายยากลาง) รพ.กองบิน >> Download เมื่อ ๔ ธ.ค.๕๘
........ สอบราคาซื้อข้าวสารเจ้า ชนิดข้าวหอมเหลือง >> Download เมื่อ ๕ พ.ย.๕๘
........ ประกาศราคากลางเรื่อง ปรับปรุงลานจอดรถอาคารอเนกประสงค์ >> Download เมื่อ ๘ ต.ค.๕๘
........ ประกาศราคากลางเรื่อง ปรับปรุงถนนและลานอาคารคลังพัสดุรวมการ >> Download เมื่อ ๘ ต.ค.๕๘
........ ประกาศราคากลางเรื่อง ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๕๑ (อาคารโรงเก็บสารเคมี) >> Download เมื่อ ๘ ต.ค.๕๘
........ ประกาศราคากลางเรื่อง ซ่อมอาคารหมายเลข ๑๑๕๑ (อาคารแฟลต ๔ ชั้น) >> Download เมื่อ ๘ ต.ค.๕๘
........ ประกาศราคากลางเรื่อง ปรับปรุงหลังคาอาคารหมายเลข ๑๑๘๐ (อาคาร รพ.กองบิน) >> Download เมื่อ ๘ ต.ค.๕๘
........ ประกาศราคากลางเรื่อง ปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด >> Download เมื่อ ๘ ต.ค.๕๘
........ ประกาศราคากลางเรื่อง สร้างรั้วรอบอาคารสถานีเครื่องช่วยเดินอากาศ (TACAN) >> Download เมื่อ ๘ ต.ค.๕๘