เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
ประจำปี 2560
   
 
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
เฝ้าระวังน้ำท่วม
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้
 
 
 
ศูนย์ภาษากองบิน 56
ภาษาจีน
ภาษามาลายู
ภาษาถิ่นกองทุนบำเน็จบำนาน
ขอรับ E-mail สลิปเงินเดือน
ระบบประเมินผลปฏิบัติงาน ทอ.
รายงานเงินสวัสดิการบน.๕๖
ข่าวสารของอำเภอหาดใหญ่
 
 นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖
เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหาร
เพลแด่พระสงฆ์

พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี และคณะเดินทางมาติดตาม การดำเนินงาน โครงการตามแนวพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พลอากาศเอก สุรศักดิ์ ทุ่งทอง เสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะ ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดทหารอากาศ และคณะ

การแข่งขันมิตรสัมพันธ์เกมส์ ประจำปี ๒๕๖๐
พิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ

กิจกรรมตรวจเซ็คสภาพความพร้อม
ยานพาหนะ ก่อนเดินทางเทศกาลสงกรานต์