.....................นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอกกานต์ มงคลบายศรี
....เสนาธิการกองบิน ๕๖ ร่วมกิจกรรมโครงการปีใหม่ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง
....จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐