.................พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม และบำรุงขวัญหน่วยปฏิบัติ
.......งานสนาม ในพื้นที่ทัพภาค ๔ /กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า และกองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก
.......วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖
.......เมื่อ ๓ มกราคม ๒๕๖๑