..........นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการ และเสนาธิการกองบิน ๕๖
..... ร่วมพบปะสนทนากับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัวเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบ
..... ชีวิตความเป็นอยู่ภายใน กองบิน ๕๖ ณ หอประชุม กองบิน ๕๖ เมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๖๑