.................นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย
คุณนุชนาถ ไพจิตร์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน๕๖ เยี่ยมเยียนจุดให้บริการประชาชน และมอบเครื่องดื่มเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณสามแยก บ้านท่าหรั่ง ถนนชูพันธ์ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑