.................นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ จัดเจ้าหน้าที่และกำลังพล จำนวน ๓๐ คน รถบรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คัน และรถบรรทุกเล็ก จำนวน ๒ คัน เรือท้องแบนขนาด ๘ ฟุต
จำนวน ๕ ลำ เตรียมพร้อมออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน ปาบึก ณ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖
เมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๖๒