.................นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖
เป็นประธานในการประชุมเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน ปาบึก โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และหน่วยเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมกองบิน ๕๖ เมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๖๒