น.ท.ทนงศักดิ์ พูนเสมอ
ผบ.พัน.อย.บน.๕๖

คำขวัญ รู้หน้าที่ หมั่นฝึกฝน ดำรงวินัย ใส่ใจภารกิจ

ประวัติความเป็นมา
กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖ พกองพลบินที่ ๔ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ ได้สถาปนาขึ้นเมื่อเดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓ โดยยกฐานะเป็นกองพันทหารอากาศโยธินป้องกันฝูงบิน ๕๓๖ ในขณะนั้นฝูงบิน ๕๓๖ มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๗๐๐ ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่สีชมพู ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้นำข้ออ้างจากการที่ทางราชการ ได้ทำการเวนคืนที่ดินของชาวบ้านหลายสิบครอบครัวมาสร้างสนามบินมาเป็นเงื่อนไขในการก่อความไม่สงบ ทำให้ น.ท.ชุมพล ชูพันธ์ ผู้บังคับฝูงบิน ๕๓๖ ต้องปฏิบัติการจิตวิทยาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน จนกระทั่งประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบฝูงบิน ๕๓๖ ยอมรับในความเป็นมิตรของทหารอากาศในที่สุด

ในช่วงเดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔ ถึง เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๕ กองพันทหารอากาศโยธินป้องกันฝูงบิน ๕๓๖ โดยมี ร.อ.มนูญ อยู่เย็น ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน ได้เรียกเกณฑ์พลทหารกองประจำการมาจากจังหวัดภาคกลาง ๒ จังหวัด คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งยังไม่มีปัญหาหนักใจในการบังคับบัญชาแต่ประการใด

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๕ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๕ ฝูงบิน ๕๓๖ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นฝูงบิน ๕๑๖ และได้เรียกเกณฑ์พลทหารกองประจำการมาจาก ๓ จังหวัดภาคใต้ตอนบน คือ ชุมพร, ระนอง และสุราษฎร์ธานี ในขณะที่พลทหารกองประจำการที่เกณฑ์มาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรียังไม่ได้ปลดประจำการ ทำให้มีพลทหารกองประจำการรวมอยู่ด้วยกันถึง ๕ จังหวัด ปัญหาต่าง ๆ จึงเริ่มส่อเค้าขึ้นเป็นลำดับ แต่เรืออากาศเอกมนูญ อยู่เย็น ก็สามารถแก้ไขปัญหาลงได้ด้วยดี

ในวันที่ ๒๒ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๖ กองพันทหารอากาศโยธินป้องกันฝูงบิน ๕๑๖ ได้ยกฐานะเป็น กองพันทหารอากาศโยธินปกติ และมีการเรียกเกณฑ์ทหารกองประจำการจากภาคใต้ตอนล่างเพิ่มอีก ๕ จังหวัด คือ สงขลา, สตูล, ยะลา, นราธิวาส และ ปัตตานี ทำให้มีพลทหารกองประจำการจากจังหวัดต่าง ๆ รวมถึง ๑๐ จังหวัด ปัญหาต่าง ๆ ก็เกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังสามารถแก้ปัญหาได้

ในวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๖ นาวาอากาศโทมานิตย์ สนิทธิเวทย์ เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖ ได้เรียกเกณฑ์ทหารกองประจำการมาจาก ๔ จังหวัด คือ สงขลา, ยะลา, ปัตตานี และนราธิวาส

ในช่วงปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ ถึงปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ กองพันทหารอากาศโยธินใช้อาคารรับรองในขณะนั้นหรืออาคารศูนย์รักษาความปลอดภัยในปัจจุบันเป็นที่ทำการกองพันฯ ต่อมากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศได้ขยายโครงการพัฒนาฐานบินหาดใหญ่ ตามอนุมัติ ผบ.ทอ. ท้ายหนังสือ กบ.ทอ.ที่ ๓๖๔๕/๒๗ ลง ๑ มี.ค.๒๗ เป็นโครงการต่อเนื่องระยะเวลา ๑๔ ปี (ปี ๒๕ - ๒๘) ทำให้กองพันทหารอากาศโยธินได้รับสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารต่าง ๆ ซึ่งยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบันดังต่อไปนี้

ปี ๒๕๒๘ อาคาร บก.พัน.อย. ๑ หลัง, เสาธงชาติ, โรงจอดรถพร้อมที่ทำงาน ๑ หลัง, คลังกระสุนวัตถุระเบิด พัน.อย.ฯ พร้อมกำแพงกันระเบิด ๑ หลัง, ที่พักเจ้าหน้าที่สูทกรรม ๑ หลัง และอาคารกองร้อย ๒ หลัง, ห้องอาบน้ำ - ห้องส้วม ๔ หลังพร้อมถังน้ำฝน ๒ ถัง

ปี ๒๕๒๙ สนามฝึกใช้อาวุธสำหรับทหารกองประจำการ

ปี ๒๕๓๑ ป้อมยามรักษาการณ์บริเวณรอบกองบิน ๑๔ หลัง

ปี ๒๕๓๗ สนามยิงปืน ๒ สนาม คือ สนามระยะ ๒๐๐ เมตร และ ๒๕ เมตร เนื่องจากมีการฝึก BALANCE TORCH ๙๔ ณ บน.๕๖ ฯ ซึ่ง บน.๕๖ ฯ ให้ข้าราชการ บน.๕๖ ฯ และทหารกองประจำการ พัน.อย.ฯ ทำการฝึกยิงปืนจนกระทั่งจนถึงปัจจุบัน

 

K-MAP ของกองพันทหารอากาศโยธิน